naar inhoud

Project stationsomgeving

Stationsomgeving Geel_Kempen2020.PNG

De stationsomgeving van Geel zal er over tien jaar helemaal anders uitzien dan vandaag. Het gebied omvormen tot een hoogwaardige stedelijke woon- en werkomgeving is de ambitieuze doelstelling van het project. Naast de wens om in een hogere dichtheid te bouwen, moet er ook aandacht zijn voor publieke ruimten en groen en mogen er geen sterke negatieve effecten zijn voor de omgeving.

Een complex project

Vanwege de hoge mate van complexiteit van dit project en de wens van het stadsbestuur om voor dit project een open en transparante procedure te volgen, werd besloten om voor dit project de mogelijkheden van het Decreet Complexe Projecten te gebruiken. Door te werken met dit decreet, wordt er vanaf de start van het project op een open wijze gecommuniceerd met bewoners en belanghebbenden en wordt de procedure voor een complex project meer begrijpelijk omdat verschillende inhoudelijke stappen en openbare onderzoeken worden samengevoegd.

Vorderingen in de onderzoeksfase

Momenteel bevindt het project zich volgend het decreet complexe projecten in de onderzoeksfase. In deze fase zal bekeken worden welke mogelijke varianten er zijn voor het project. Van deze verschillende mogelijke varianten, zal worden bekeken of ze op het gebied van milieueffecten aanvaardbaar zijn, of ze (onder andere financieel) haalbaar zijn en of ze ook wenselijk zijn gelet op onder andere de relatie met de omgeving. Aan het einde van de onderzoeksfase volgt dan na onder andere ook nog een openbaar onderzoek, een voorkeursbesluit over de gewenste toekomstige inrichting van het gebied.

In het voorjaar van 2018 heeft de periode van de adviesverlening en de publieke raadpleging over de 'Alternatievenonderzoeksnota' voor het project plaatsgevonden. In deze nota zijn verschillende mogelijke varianten van het project beschreven en is opgenomen hoe deze varianten zullen worden onderzocht. Op basis van de ontvangen adviezen en inspraakreacties werd een overwegingsdocument opgemaakt, waarin is opgenomen hoe er met elke reactie wordt omgegaan en werd de alternatievenonderzoeksnota op basis hiervan aangepast. Vanuit de Dienst MER van het Departement Omgeving werden de richtlijnen voor de uitvoering van het strategisch milieueffectenonderzoek overgemaakt aan de stad Geel en deze richtlijnen zijn als bijlage toegevoegd aan de nota.

Op basis van de alternatievenonderzoeksnota zullen de komende maanden verschillende onderzoeken plaatsvinden naar de mogelijke milieu- en mobiliteitseffecten van het project. Ook zal via ontwerpend onderzoek worden bekeken hoe de varianten ruimtelijk kunnen worden uitgewerkt en wordt bekeken of de verschillende varianten van het project wel financieel haalbaar zijn. Alle resultaten van deze onderzoeken komen uiteindelijk terecht in een 'synthesenota', die een belangrijke basis zal vormen voor het voorkeursbesluit waarin de gemeenteraad opneemt hoe het project verder moet worden uitgewerkt in de uitwerkingsfase (planning: 2e helft van 2019).

Meer informatie in de procesnota

Een belangrijk onderdeel van de startbeslissing was de opmaak van een ‘procesnota’, die onderaan deze pagina te downloaden is. Deze procesnota bevat een verdere omschrijving van de inhoud van het project, van de verschillende fasen die het project zal doorlopen en van de daarbij horende timing. Dit document zal gedurende de onderzoeksfase verschillende keren een update krijgen, zodat bewoners en andere geïnteresseerden altijd over de meest recente informatie ten aanzien van het project kunnen beschikken. Ook de startbeslissing van de gemeenteraad is beschikbaar als download en meer informatie over het decreet complexe projecten is te vinden via de website http://www.complexeprojecten.be/. Verder kan er altijd contact met de stad Geel worden opgenomen over het project via de contactgegevens hiernaast.

Meer info? 

Dienst stadsontwikkeling, 014 56 60 80, stadsontwikkeling@geel.be, http://stationsomgeving.geel.be 

foto