naar inhoud

Het nieuwe gemeentehuis, een keuze voor de toekomst!

administratief centrum laakdal Kempen2020.jpg
De gemeenteraad heeft de princiepsbeslissing goedgekeurd waarbij een oproep wordt gedaan naar kandidaten voor ontwerpteam en aannemer voor een nieuw gemeentehuis.

Waarom een nieuw gemeentehuis?

Comfort en duurzaamheid

Het tot gemeentehuis omgebouwd fabriekje is versleten. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige normen van comfort en duurzaamheid. Ten gevolge van overmacht moesten er de voorbije jaren een aantal noodzakelijke herstellingswerken worden uitgevoerd. Zo werd het ganse loketgedeelte door de brand van 2008 onder een dikke laag roet bedolven en moest de achterkant volledig heringericht worden. Daarna begaf het dak het waardoor schimmelvorming welig tierde in de bureaus en het dak eerst hersteld en uiteindelijk vernieuwd moest worden. Ook de oppervlakte van het gebouw wordt te krap voor de groeiende organisatie, waardoor we steeds opnieuw moeten herindelen binnen dezelfde contouren. Grote kosten, maar wel noodzakelijk om de dienstverlening te garanderen en het gebouw bewoonbaar te houden.

 Maar het grootste probleem is het gebrek aan isolatie, zowel in de muren als de beglazing, hetgeen resulteert in torenhoge energierekeningen en waardoor het gebouw totaal in strijd is met de normen van de huidige energiewetgeving.

Een weloverwogen keuze op lange termijn

Deze situatie dwong het gemeentebestuur tot een keuze die niet langer kon uitgesteld worden. Blijven we investeren in een oud gebouw, waarbij een kostelijk inhaalmanoeuvre moet gebeuren om de achterstand op vlak van energie, comfort en veiligheid in te halen en conform te maken met de huidige normen die gesteld worden aan openbare gebouwen of kijken we vooruit en investeren we in een nieuw gebouw dat met een voorsprong aan de huidige en toekomstige normering kan voldoen. Beide opties werden bestudeerd. De uiteindelijke keuze viel voor een investering op lange termijn, namelijk een nieuw gemeentehuis.

De locaties

Eerst en vooral werden een aantal locaties onder de loep genomen. Er werden studies uitgevoerd op de haalbaarheid van een gemeentehuis op de site van de pastorij te Vorst, maar aangezien dit een beschermd gebouw is, waren de mogelijkheden hier beperkt.

Van gebouw naar dienstverlening, een nieuwe visie

De dienstverlening staat centraal

Naarmate het denkproces vorderde is er een hele nieuwe visie ontstaan, waarbij we verder gingen kijken dan enkel het gebouw, maar waar de nadruk gelegd werd op de dienstverlening. Een gemeentehuis is immers meer dan louter en alleen bakstenen, het is een plaats die volledig moet functioneren in het teken van de burger. Dit bracht ons naar een nieuwe locatie, namelijk in het centrum van Groot-Vorst, waar ook het OCMW, wijkkantoor politie en Bpost gelegen zijn. Hier kunnen we alle dienstverlening op dezelfde site centraliseren, hetgeen ook een versterking betekent voor de dorpskern van Groot-Vorst.

Alle dienstverlening onder 1 dak

In het centrum van Groot-Vorst kan alle dienstverlening ondergebracht worden in 1 gebouw, waarbij het gebouw van het OCMW naadloos kan geïntegreerd worden. Het centraliseren van alle publieke dienstverlening, zowel in werking als in ruimte, zal een volledige en integrale samensmelting mogelijk maken, waarbij de burger op één locatie een gans scala van dienstverlening ter beschikking krijgt en daardoor sneller verder geholpen wordt. Bovendien kan de burger ook vlotter overstappen van de ene naar de andere dienstverlening en wordt de drempel naar het OCMW lager.

Eén centrale onthaalbalie voor gemeente en OCMW

Door de intense samenwerking tussen gemeente en OCMW zal de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening verbeteren. De burger zal met al zijn vragen terecht kunnen op één centrale onthaalbalie waar een overkoepelende eerstelijnsdienstverlening kan uitgebouwd worden.

Het gemeentehuis heet je welkom!

Naast de functionele invulling waarbij een maximale toegankelijkheid van alle dienstverlening voorop staat, willen we bij het ontwerpen ook het ‘welkom gevoel’ voor de bezoeker versterken: het gemeentehuis als centrale plaats waar iedereen terecht kan voor allerhande informatie, maar waar tegelijkertijd elke bezoeker kan proeven van cultuur (tentoonstellingen), literatuur (bibliotheek), kennis (opleidingen) en ontspanning (activiteiten).

Kortom: een gemeentehuis waar de Laakdaller met goesting binnenkomt en met een glimlach buitengaat.

Samenwerking tussen gemeente en OCMW verbetert ook de interne werking

Centralisatie van alle diensten onder één dak geeft ook binnen de interne werking van gemeente en OCMW tal van voordelen, zowel op financieel als organisatorisch vlak. Denken we maar aan de gezamenlijke opmaak van de meerjarenplannen en budgetten die meer op elkaar zullen afgestemd zijn of een gelijkaardig en uniform personeelsbeleid. Uit de samenwerking zullen ook economische schaalvoordelen ontstaan, zoals betere prijzen bij gezamenlijke aankopen of aanbestedingen. Ook het werkcomfort zal verbeteren door een aangepaste ruimtelijke indeling met een accommodatie op maat van de organisatie.

Een duurzame keuze voor de toekomst!

Het nieuwe gemeentehuis zal gebouwd worden op stevige fundamenten waarbij esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid harmonisch in evenwicht zijn

Naast een optimale dienstverlening betekent het nieuwe gemeentehuis ook een duurzame investering op lange termijn. Hiermee zal de gemeente haar voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaam omgaan met energie kunnen invullen. Bovendien heeft de gemeente het engagement aangegaan om in het kader van het Burgemeestersconvenant – Kempen 2020, 20 % minder CO2 uit te stoten én om een Klimaat neutrale organisatie te worden. Bij de nieuwbouw zal dan ook maximaal ingezet kunnen worden op energiebesparing en duurzaamheid voor de volgende decennia.

De volgende stappen...

De voorbereidingen van het nieuwe gemeentehuis en samenwerking met het OCMW zijn volop aan de gang. Het budget is ingeschreven in de meerjarenplanning. Onder begeleiding van een studiebureau tekenen we de samensmelting van beide organisaties uit. Begin juni werd het project besproken op de gemeenteraadcommissie. Op de gemeenteraad van juni werd de princiepsbeslissing goedgekeurd waarbij een oproep wordt gedaan naar kandidaten voor ontwerpteam en aannemer en op de gemeenteraad van november staat het gunningsbestek met de eisen waaraan de nieuwbouw dient te voldoen. Na goedkeuring van het gunningsbestek volgt de aanbesteding en wordt het reikhalzend uitkijken naar de ingediende voorstellen. Via het informatieblad houden we je graag op de hoogte van het verdere verloop van het project.

foto