naar inhoud

Klimaatactieplan IOK en IOK Afvalbeheer

2016_12_boordcomputer_2.jpg blue bikes voor IOK gebouw.jpg Hybride ophaalwagen.jpg

In januari 2017 werd het klimaatactieplan van IOK en IOK Afvalbeheer goedgekeurd door het Directiecomité en de Raad van Bestuur. Het is een plan met ambitie. Binnen een realistische bedrijfseconomische context toont het plan de haalbaarheid aan van het engagement om tegen 2020 de volledige CO2-uitstoot van beide organisaties te neutraliseren. Dat komt neer op een fossiele CO2-reductie van minstens 6.230 ton CO2. Op die manier ondersteunen IOK en IOK Afvalbeheer de doelstelling van het streekproject Kempen2020 en bouwen we samen met de Kempense gemeenten het klimaatbeleid in de Kempen verder uit.

Het klimaatactieplan werd organisatiebreed uitgewerkt en omvat een aantal heel concrete speerpunten, te realiseren tegen 2020:

  1. Productie van hernieuwbare energie uit GFT-afval. Dit project betreft de realisatie van een ‘Energieconversiepark’ waarbij via een voorvergistingsinstallatie tijdens het proces van compostering biogas wordt gerecupereerd. Dat biogas zal worden gebruikt voor productie van biomethaan, warmte en elektriciteit. (project met EFRO-steun)
  2. Windenergie: realisatie van 5 windturbines op gronden in eigendom.
  3. Warmtenetten. Realisatie van een warmtenet op het door IOK ontwikkeld regionaal bedrijventerrein De Kluis in Hoogstraten. Ook andere projectontwikkelingen worden gescreend op de opportuniteit van warmtenetten.
  4. Verduurzamen van de afvaltransporten, o.a. door het realiseren van een ‘modal shift’ van de weg naar het water voor afvaltransporten, het realiseren van efficiëntiewinsten op de wegtransporten en het vernieuwen van het wagenpark.
  5. Woon-werkverkeer: realiseren van 10% ‘modal shift’ van individueel autogebruik richting fietsen en carpoolen (met steun van het Pendelfonds).
  6. Verduurzamen van de dienstverplaatsingen door o.a. aankoop van een elektrische poolwagen en promotie van treingebruik.
  7. Implementeren van energiebesparende ingrepen binnen het gebouwenpatrimonium.
  8. Realisatie van 20% energie-efficiëntiewinst binnen de werking van de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie van IOK Afvalbeheer.
  9. Verbeteren van het netto energetisch rendement van SRF (‘solid recovered fuel’).

Daarnaast voorziet het actieplan eveneens in de opstart van een aantal demo- en onderzoeksprojecten, met een sterk innovatief karakter. Deze moeten op langere termijn leiden tot nieuwe, concrete CO2-reducties.

Voor meer informatie over het klimaatactieplan kan je terecht bij Stijn Sneyers (Stijn.sneyers@iok.be).

foto